BD lanceert in heel Europa een website voor de veiligheid van gezondheidsmedewerkers

De website werd ontwikkeld om gezondheidsmedewerkers te helpen veiliger te werken en het risico op prikaccidenten te minimaliseren
BD (Becton, Dickinson and Company), een toonaangevend internationaal bedrijf in medische technologie, heeft in heel Europa een nieuwe veiligheidswebsite gelanceerd. Deze werd ontwikkeld om gezondheidsorganisaties te helpen om de veiligheid van gezondheidsmedewerkers te verbeteren en aan te sluiten bij de wetgeving betreffende de preventie van prikaccidenten die van kracht is. Deze website vindt u op: www.bd.com/europe/safety/nl

Elke dag lopen gezondheidsmedewerkers in heel Europa het risico prikaccidenten op te lopen wat kan leiden tot een infectie door 30 potentieel gevaarlijke, door bloed overgedragen pathogenen zoals Hepatitis B, Hepatitis C en HIV. Prikaccidenten vormen een ernstig beroepsrisico voor gezondheidsmedewerkers: jaarlijks zijn er in de Europese Unie naar schatting één miljoen gevallen, en in Nederland alleen al tellen we tot 15.000 gevallen per jaar.

Vooruitdenkende gezondheidsorganisaties in heel Europa waren zich al bewust van het voordeel van de invoer van veiligere werkpraktijken en handelden vroegtijdig, nog voor de verplichte deadline. De voordelen van een dergelijke aanpak zijn duidelijk. Voor organisaties die verpleegkundigen en gezondheidsmedewerkers vertegenwoordigen, illustreert het invoeren van een nieuw veiligheidsklimaat de verandering op verschillende niveaus.

De EU-richtlijn met betrekking tot de preventie van prikaccidenten is broodnodig om een dwingend kader te creëren voor het voorkomen van dergelijke verwondingen en moest 11 mei 2013 ten laatste opgenomen zijn in de nationale wetgeving in alle EU-lidstaten. In Nederland is de richtlijn in 2011 al omgezet in wetgeving; in België gebeurde dat in mei 2013. De nieuwe veiligheidswebsite van BD werd ontwikkeld om gezondheidsmedewerkers en hun organisaties te helpen om te voldoen aan de eisen van deze nieuwe wetgeving.

Alexandre Conroy, president BD Europa, Midden-Oosten, Afrika en Amerika, benadrukt het veiligheidsbeleid van BD: “BD zet zich in voor de bewustmaking rond de dagelijkse risico’s die gezondheidsmedewerkers lopen en de voorzorgsmaatregelen die ze kunnen nemen om de veiligheid te verbeteren. We hopen dat deze website een belangrijk portaal wordt voor informatie, begeleiding en best practices binnen de industrie.”

De website geeft ook een overzicht van het gelanceerde programma voor de veiligheid van de gezondheidsmedewerker. Dit volledige pakket is gebaseerd op een holistische benadering van veiligheid en biedt de tools en het advies die nodig zijn om prikaccidenten voorgoed verleden tijd te maken. Een economisch model, een handleiding voor risicobeoordeling, omschakeling naar veiligheid en opleiding zijn in deze context cruciale elementen. De website omvat ook een overzicht van het BD-gamma van medische apparaten met ingebouwde veiligheidsmechanismen, en van andere nuttige bronnen. BD biedt een uitgebreide set tools om instellingen te ondersteunen die streven naar een rechtlijnige, probleemloze en kostenefficiënte overgang naar veiligere werkpraktijken en naar de implementatie van de nieuwe EU-richtlijn.

De BD-veiligheidswebsite vindt u op www.bd.com/europe/safety/nl. De website bestaat ook in het Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans.
[BD Medical]

Merendeel van diabetespatiënten wordt in huisartsenpraktijk overbehandeld

diabetesDe huidige, intensieve manier van zorg verlenen aan diabetespatiënten in de huisartsenpraktijk heeft uitsluitend effect voor een kleine groep mensen met slechte gecontroleerde suikers. Dit impliceert dat het merendeel van de patiënten op dit moment wordt ‘overbehandeld’ en er ruimte is voor aanzienlijke kostenbesparingen als er meer maatwerk wordt geboden in de diabeteszorg. Dit is een van de conclusies uit het proefschrift Voorbij het ‘grote gemiddelde’: verbetering van de wetenschap en het bewijs omtrent de behandeling van chronisch zieken van Arianne Elissen waarop ze 25 april aanstaande promoveert aan de Universiteit Maastricht.

Haar onderzoek laat zien dat de behandeling van diabetespatiënten in Nederland en veel andere Europese landen tot op heden verre van patiëntgericht is. Richtlijnen en protocollen wegen zwaarder bij het opstellen van behandelplannen, dan de persoonlijke behoeften, wensen en mogelijkheden van patiënten. Bovendien blijkt uit het onderzoek, waarin gegevens werden gebruikt van meer dan 105,000 diabetespatiënten (ruim 10% van alle diabeten in Nederland) uit 18 zorggroepen in Nederland, dat slechts een kleine groep patiënten, namelijk degenen met onvoldoende glycemische controle, profijt heeft van de zorg, zoals die op dit moment in de huisartsenpraktijk wordt aangeboden. Voor patiënten in betere gezondheid is minder regie door de huisarts en meer aandacht voor zelfmanagement een betere en goedkopere manier om hun diabetes onder controle te houden. Om dergelijke ‘geïntegreerde zorg op maat’ in de praktijk te realiseren, beveelt het onderzoek verbeteringen aan in onder meer zelfmanagement ondersteuning en informatietechnologie alsook in de financiering van chronische zorg.

Het onderzoek is grotendeels uitgevoerd binnen het door de Europese Commissie gefinancierde DISMEVAL (‘Developing and Validating Disease Management Evaluation Methods for European Health Care Systems’)-project, waarin onderzoekers uit dertien Europese landen participeerden.
[Maastricht University]

Weinig bekend over optimale diabeteszorg 75-plusser

diabeteszorgHet is de vraag of de huidige behandelstrategieën bij patiënten met diabetes die ouder zijn dan 75 jaar, altijd de juiste zijn. Bij deze groep is de behandeling slecht onderbouwd en zijn nadelige effecten van de behandeling niet uit te sluiten. De behandeling van diabetes en van andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten kan bij veel patiënten ouder dan 75 jaar minder streng zijn. Deze conclusie trekt onderzoeker Hans van Hateren uit een langlopende studie bij het Diabetes Kenniscentrum in Zwolle. Hij promoveerde op woensdag 13 februari aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Het aantal patiënten met diabetes is hoog en neemt de komende jaren nog verder toe. Ruim een kwart van deze patiënten is ouder dan 75 jaar. Juist van deze groep is weinig bekend over het effect van glucoseregulatie of bloeddrukverlaging. Het nut hiervan is onomstreden bij jongere patiënten. Maar in grote wetenschappelijke studies zijn patiënten ouder dan 75 jaar vaak niet of onvoldoende vertegenwoordigd. Daarom is het de vraag of de huidige behandelstrategieën van toepassing zijn op deze groeiende groep patiënten. Met zijn onderzoek wil Van Hateren de behandeling van diabetes bij patiënten ouder dan 75 jaar meer wetenschappelijk onderbouwen.

Andere consequenties risicofactoren
Uit zijn onderzoek blijkt dat voor oudere patiënten met diabetes traditionele risicofactoren voor hart- en vaatziekten (bloeddruk, cholesterol en glycemische regulatie) andere consequenties hebben dan bij jongere patiënten. Zo hebben ouderen met een verhoogde bloeddruk juist een betere levensverwachting. Het is dan ook niet precies bekend in welke mate zij behandelingen moeten krijgen om bloeddruk, cholesterol en suikerwaardes te verlagen. Terwijl er weinig bewijs is voor gunstige effecten van medicatie, is het juist deze groep die het meest wordt behandeld.

Lees verder op de website van het UMCG.

Nieuwe aanbevelingen in verband met de veiligheid bij diabetesinjecties gepubliceerd

WISE - Workshop on Injection Safety in EndocrinologyLeidraad voor de implementering en instandhouding van een veilige cultuur en werkomgeving voor gezondheidswerkers in de diabeteszorg.
WISE (Workshop on Injection Safety in Endocrinology) heeft nieuwe algemene aanbevelingen gepubliceerd in verband met de veiligheid bij diabetesinjecties. De nieuwe aanbevelingen moeten de veiligheid waarborgen van patiënten, werknemers in de gezondheidszorg en alle anderen die in contact kunnen komen met scherpe voorwerpen gebruikt bij de behandeling van diabetes. 

De aanbevelingen zijn gemaakt aan de hand van de resultaten van een omvangrijk onderzoek dat gedurende vier maanden gehouden werd onder 634 verpleegkundigen uit 13 West-Europese landen en Rusland  en de bevindingen van de October 2011 ‘Workshop on Injection Safety in Endocrinology’ (WISE) die een diverse groep samenbracht van 58 leiders op het gebied van diabetesveiligheid uit 13 landen. 

Een nieuwe Europese Richtlijn , die op 1 januari jongstleden door de nationale Nederlandse arbowet is opgenomen, bepaalt dat waar een risico op verwonding door scherpe voorwerpen aanwezig is de gebruiker en alle werknemers beschermd moeten worden door voldoende veiligheidsvoorzieningen met inbegrip van het gebruik van “medische hulpmiddelen die voorzien zijn van beschermingsmechanismen die ontworpen zijn op basis van veiligheidstechnieken”2. Alle overige EU-lidstaten moeten deze richtlijn ter voorkoming  van accidenten door scherpe voorwerpen uiterlijk op 11 mei 2003 opnemen in de nationale wetgeving.

Dr. Kenneth Strauss, Algemeen Medisch Directeur BD, Directeur Veiligheid in de Geneeskunde European Medical Association, en lid van de WISE Consensus Group, verduidelijkt: “Door hun dagelijkse activiteiten lopen medewerkers in de gezondheidszorg en werknemers in de daarvan afgeleide afdelingen risico op ernstige infecties van meer dan 30 potentieel gevaarlijke pathogenen, zoals hepatitis B, hepatitis C en HIV, door verwonding met besmette naalden en lancetten .  Men schat dat er meer dan een miljoen prikongevallen elk jaar voorkomen in de EU , maar de meeste letsels kunnen worden voorkomen doormiddel van een facultatieve opleiding, veiliger arbeidsprocedures en medische hulpmiddelen die ontworpen zijn op basis van veiligheidstechnieken.”

De WISE-aanbevelingen zijn bedoeld als leidraad voor de implementering van de EU Richtlijn in instellingen waar diabeteszorg wordt verleend en bevatten een aanduiding van het belang van elke aanbeveling. 

Belangrijke behandelde punten zijn:

  • Risico’s die werknemers in de diabeteszorg lopen
  • De aanstaande nationale invoering van de EU-wetgeving
  • Implicaties van verwondingen bij gebruik van verschillende hulpmiddelen
  • Implicaties op het vlak van injectietechnieken
  • Opleiding en training om een veiligheidscultuur te creëren
  • De kosten-batenverhouding van veiligheidshulpmiddelen
  • Besef van en verantwoordelijkheid voor veilige verwijdering van scherpe voorwerpen

De aanbevelingen zijn gebaseerd op onderzoek en analyse van deskundige studies en publicaties over de veiligheidscultuur bij het gebruik van scherpe voorwerpen in de behandeling van diabetes.

De nieuwe WISE-aanbevelingen voor het verzorgen van de veiligheid van injecties voor diabetes zijn beschikbaar op: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1262363612709758.
[Persbericht WISE]

Diabetici met goede behandeling en controle hebben zelfde levensverwachting als anderen

insuline injectieZelfde levensverwachting voor deel van type 2 diabeten als algemene Nederlandse bevolking
Mensen met type 2 diabetes die door hun huisarts met geneesmiddelen goed zijn gereguleerd, hebben een levensverwachting die even hoog is als die van de algemene Nederlandse bevolking. Deze conclusie trekt onderzoeker Esther Gerrits uit een langlopende studie in Zwolle. Zij promoveert op 9 januari op de resultaten van haar onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Het merendeel van de mensen met type 2 diabetes is onder behandeling en controle van de huisarts. Mensen met type 2 diabetes hebben een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Daarom is de regulering van risicofactoren hiervoor, zoals verhoogde bloeddruk en cholesterol, onderdeel van de diabeteszorg. Patiënten die deze zorg krijgen, hebben eenzelfde levensverwachting als de algemene bevolking, zo stelde Gerrits vast. Daarnaast vond zij dat diabeten met een voorgeschiedenis van hart- en vaatziekten, bijvoorbeeld een doorgemaakt hartinfarct, of eiwit in de urine, wel een verminderde levensverwachting hebben ten opzicht van de algemene bevolking. Eiwit in de urine duidt op schade in de bloedvaten en nieren en kan een voorbode zijn van (chronische) nierziekte. Het is een risicofactor voor sterfte bij diabeten.

Transmurale zorg
In de regio Zwolle is de diabeteszorg transmuraal georganiseerd. Dit houdt in dat de type 2 diabetes patiënten deelnemen aan het ZODIAC project, dat staat voor ‘Zwolle Outpatient Diabetes project Integrating Available Care.’ In het kader van dit project worden alle diabeten een keer per jaar door een diabetesverpleegkundige gescreend op complicaties. Een internist in het ziekenhuis beoordeelt de resultaten hiervan en adviseert de huisarts over eventuele aanpassingen in de behandeling.
[UMCG]

Tieners met diabetes hebben veel baat bij psycho-sociale ondersteuning

diabetesEr is nog veel winst te halen in de begeleiding van tieners met diabetes. Dat blijkt uit het promotie-onderzoek van medisch psycholoog Nienke Maas van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Artsen en verpleegkundigen onderschatten het psycho-sociale aspect en de winst die daar mee gehaald kan worden in het diabetesmanagement van de jongeren. Om de jongeren betere diabeteszorg te bieden moet de psycho-sociale diabeteszorg 180 graden om. Zo stelt Nienke Maas.

Uit haar promotieonderzoek blijkt dat het eenvoudig stellen van de juiste vraag veel meer informatie oplevert over de gezondheidstoestand van de patiënt. “Uit het antwoord op de vraag ‘Geef je leven een cijfer?’ krijg je meer informatie dan met de vraag ‘Hoe gaat het met je?’” aldus Nienke Maas. “Het lijken simpele vragen, maar uit mijn proefschrift blijkt de winst enorm.”

Term ‘psycholoog’ besmet
Bovendien is de term ‘psycholoog’ besmet onder jongeren. Zij gaan niet uit zichzelf naar een psycholoog om hun verhaal te vertellen. “Daar schamen ze zich vaak voor,” aldus Nienke Maas. Zij ziet een grote rol weggelegd bij de artsen en diabetesverpleegkundigen om de drempel te verlagen. “Door meer aandacht te besteden aan de psycho-sociale aspecten van de jongeren kan er een enorme winst behaald worden in het diabetesmanagement. Het gaat namelijk over het veranderen van je gedrag.” De psycho-sociale zorg zou dan ook vaker aangeboden moeten worden. “Het moet ingepast worden in het zorgsysteem,” aldus Nienke Maas.

Als de jongere uiteindelijk bij de medisch psycholoog terecht komt, wordt in kleine stapjes gewerkt aan beter diabetesmanagement. “Specialisten kijken vaak medisch naar de patiënt. Maar een grote winst zit nou juist in de goede psycho-sociale benadering. Zoals de juiste vragen stellen om onderliggende problemen sneller boven tafel te krijgen.” Als een jongere met diabetes bij de medisch psycholoog, arts of diabetesverpleegkundige terecht komt, moet die geen torenhoge doelen stellen. “Het moet stapje voor stapje aangepakt worden. Altijd kijkend vanuit de succeservaring. Dan bereik je de grootste winst bij tieners met diabetes.”
[Catharina Ziekenhuis]

Diabetesvereniging Nederland brengt Zorgwijzer uit over diabetes type 1

zorgwijzer diabetes type 1Met de Zorgwijzer weet je welke diabeteszorg je mag verwachten
Welke zorg mag je verwachten als je diabetes hebt? Dat lees je in de Zorgwijzers van Diabetesvereniging Nederland (DVN). Nieuw is de Zorgwijzer voor volwassenen met diabetes type 1.

Doe-het-zelfziekte
Diabetes is een doe-het-zelfziekte: je moet zelf veel doen om je diabetes te reguleren. Daarnaast hebben mensen met diabetes regelmatig contact met zorgverleners uit hun diabetesteam. Wie zijn deze zorgverleners? Wat mag je van ze verwachten? En op welke controles kun je rekenen? Antwoorden op al deze vragen staan in de Zorgwijzer: een compacte brochure die ingaat op de specifieke diabeteszorg bij diabetes type 1. Met de checklists uit de Zorgwijzer kun je nagaan of je goede diabeteszorg krijgt en het contact met je zorgverleners evalueren.

Zorgwijzers in de praktijk
De Zorgwijzers zijn echt bedoeld om in de praktijk te gebruiken. De brochure is te bestellen bij Diabetesvereniging Nederland: 033-463 05 66 of info@dvn.nl. Naast deze nieuwe Zorgwijzer bestaan er ook Zorgwijzers voor volwassenen met diabetes type 2, jongeren en zwangere vrouwen. Deze brochures zijn ook als download beschikbaar via www.dvn.nl/zorgwijzers en via www.diabetesfederatie.nl. De ontwikkeling van de Zorgwijzer is mogelijk gemaakt door het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD).
[Diabetesvereniging Nederland]

Daniëlle Oerlemans opent kinderdiabetescentrum Diaboss in Amsterdam

Diaboss - diabetes de baasMet kunst en vliegwerk openden Daniëlle Oerlemans, diabetespatientjes én Circus Elleboog afgelopen woensdag 26 september het kinderdiabetescentrum Diaboss in Amsterdam. Oerlemans: “Kinderen moeten zoveel mogelijk kind kunnen zijn. Diaboss maakt het leven van kinderen en jongvolwassenen met diabetes zo gemakkelijk mogelijk. Alles zit onder één dak, ze zijn zo min mogelijk tijd kwijt aan hun ziekte.” Kinderen en jongvolwassenen kunnen in het centrum terecht voor behandeling én persoonlijke begeleiding. Dit is uniek in Amsterdam.

Jongleren, springtouwen, koorddansen: onder begeleiding van Circus Elleboog gingen de kinderen samen met Daniëlle Oerlemans aan de slag. De opening van Diaboss stond niet voor niets in het teken van bewegen. Bewegen is niet alleen goed als je diabetes hebt, het is bovendien prettig om iets te ondernemen met andere kinderen of lotgenoten. Oerlemans deed fanatiek mee met de circusactiviteiten.

Diaboss
Diaboss is een initiatief van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG), het BovenIJ ziekenhuis en het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. De drie ziekenhuizen hebben met de oprichting van het behandelcentrum een belangrijke stap gezet in het verbeteren van de kinderdiabeteszorg in Amsterdam. Bij Diaboss worden kinderen en jongvolwassenen tot 18 jaar behandeld, maar het centrum biedt ook opleidingsplekken voor toekomstige specialisten.

Het team bestaat uit kinderartsen, diabetesverpleegkundigen, diëtistes, psychologen en maatschappelijk werkers. “Steeds meer kinderen en jongvolwassenen krijgen diabetes” , aldus Kete Ramaker, kinderarts en één van de initiatiefneemsters van Diaboss. “Door onze krachten te bundelen bieden wij gespecialiseerde zorg.” Kinderen en jongvolwassenen krijgen, indien gewenst, naast hun medische behandeling samen met hun ouders of andere betrokkenen ook persoonlijke begeleiding binnen Diaboss. Ramaker: ” Dat is belangrijk, want diabetes is een lastige en intensieve aandoening. We willen onze patiënten coachen en kennis over diabetes meegeven, zodat zij de controle houden over de diabetes en een zo gewoon mogelijk leven kunnen leiden. Vooral voor kinderen en jongvolwassenen erg belangrijk, want ze hebben nog een heel leven voor de boeg.”

Drie poli’s onder één dak
Diaboss zit in een eigen gebouw op het terrein van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. Daarmee verdwijnen de kinderdiabetespoliklinieken uit het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, OLVG en het BovenIJ ziekenhuis. Kijk voor meer informatie op www.Diaboss.nl.