Registratie kinderdiabetes: op naar 100% deelname

nationaal actieprogramma diabetesIn de aankomende tijd gaan de Nederlandse kinderdiabetescentra (ziekenhuizen, samenwerkingsverbanden en ZBC’ s) samenwerken in het project ‘Registratie Kinderdiabetes’. Binnen een paar maanden heeft meer dan 70% van de centra al toegezegd mee te doen; dat komt overeen met ongeveer 80% van alle kinderen met diabetes in Nederland. De diabetes gerelateerde gegevens van die kinderen worden anoniem geregistreerd. De verwachting is dat binnen afzienbare tijd ook de overige centra gaan deelnemen. Dit is een project dat loopt binnen het Nationale Actieprogramma Diabetes gecoördineerd door het Diabetes Fonds.

Tijdens de lobby voor dit project werd de nadruk gelegd op hoe belangrijk het is om inzicht te krijgen in de zorg die op dit moment geleverd wordt aan kinderen met diabetes. Er zijn weinig gegevens beschikbaar over kinderen met diabetes in Nederland, bijvoorbeeld hoeveel kinderen diabetes hebben, welk type diabetes het betreft en hoe zij zich presenteren op het moment dat de diagnose wordt gesteld. In de toekomst zal de dataset uitgebouwd worden met proces en zorg/prestatie-indicatoren en aansluiten bij andere projecten met nationale kwaliteitsindicatoren. De bedoeling is dat de gegevensregistratie zal leiden tot een systeem waarbij elk kinderdiabetescentrum zelf kan zien hoe hun zorg overeenkomt met de rest van Nederland. Indien er verschillen aan het licht komen kan onderzocht worden waardoor de verschillen zijn ontstaan en kunnen er mogelijk veranderingen in het zorgproces voor de patiënten worden doorgevoerd zodat de kwaliteit van zorg voor kinderen met diabetes in Nederland verder verbetert en blijft voldoen aan de nationale en internationale criteria. In december worden naar verwachting de eerste algemene data gepresenteerd.

Dit project wordt uitgevoerd door de Commissie Project Registratie Kinderdiabetes van de Landelijke Werkgroep Kinderdiabetes van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde met administratieve en ICT ondersteuning vanuit Diabeter.
[Nationaal Actieprogramma Diabetes]

Minder mensen met diabetes naar het ziekenhuis, kostenreductie blijft uit

geldDoor de invoering van de integrale bekostiging maken minder mensen met diabetes gebruik van het ziekenhuis (tweede lijn). De verschuiving van tweedelijnszorg naar de eerste lijn levert echter (nog) geen kostenbesparing op. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM naar de integrale bekostiging van diabetespatiënten.

In het rapport hebben onderzoekers van het RIVM gekeken of via integrale bekostiging van een zorgprogramma bij mensen met diabetes een besparing van de kosten van zorg gerealiseerd wordt. Integrale bekostiging versterkt de rol van de eerste lijn (huisarts/praktijkondersteuners), om zo de zorg voor de cliënt dichter bij huis te houden. Dat zou bovendien kunnen leiden tot minder uitgaven voor ziekenhuiszorg, omdat méér zorg in de eerste lijn een deel van de zorg in de tweede lijn overbodig zou maken.

De onderzoekers maakten gebruik van zorgdeclaraties van alle Nederlandse zorgverzekeraars voor mensen met diabetes. Alle gegevens zijn verzameld door Vektis. Dit informatiecentrum beschikt over alle gegevens over medicijngebruik, verrichtingen van huisartsen en ziekenhuizen. Bij het onderzoek naar het functioneren van integrale bekostiging is gekozen voor diabetes, omdat hierover de meeste gegevens beschikbaar zijn. In vrijwel heel Nederland wordt namelijk diabeteszorg via de integrale bekostiging geleverd.

Het onderzoek laat zien dat de curatieve zorgkosten van patiënten in een zorgprogramma bekostigd via integrale bekostiging in 2009 €288 meer waren gestegen dan die van patiënten die reguliere zorg ontvingen.
Verder laat het onderzoek zien dat deelnemers aan een zorgprogramma voor diabetes, bekostigd via integrale bekostiging, in 2009 minder vaak naar het ziekenhuis hoefden. De kosten die ziekenhuizen maakten voor diabetesgerelateerde zorg nam af, maar opmerkelijk genoeg niet de totale ziekenhuiskosten van deze patiënten; deze namen juist toe. Een verklaring daarvoor werd niet gevonden, daar zijn andere gegevens voor nodig. Zo ontbreekt nu nog informatie over de ernst van de ziekte van de patiënt en gedetailleerdere informatie over de gemaakte ziekenhuiskosten.

Het nieuwe systeem integrale bekostiging is niet bij alle zorgprogramma’s ingevoerd. Er is een overgangsperiode ingesteld, waarin de zorg ook nog op de oude manier kan worden bekostigd. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de evaluatiecommissie Integrale Bekostiging (EIB) ingesteld om de invoering te volgen en te adviseren over het al dan niet beëindigen van deze overgangsperiode. De evaluatiecommissie Integrale Bekostiging publiceert binnenkort haar eindrapportage. Het RIVM onderzoek naar de effecten van integrale bekostiging voor de zorgkosten is een belangrijke informatiebron geweest voor de evaluatiecommissie.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zal deze week een Marktscan over Ketenzorg publiceren, met daarin gegevens over de marktstructuur, het marktgedrag, transparante informatie en toegankelijkheid van de ketenzorg. Ook verschijnt deze maand een advies van de NZa met diverse mogelijkheden om de bekostiging in de eerstelijnszorg te verbeteren. Dit rapport zal met het rapport van de EIB naar de Tweede Kamer worden gestuurd.
[RIVM]

Maagverkleining vermindert nierproblemen bij diabetes

nierEen maagverkleining helpt patiënten met ernstig overgewicht en diabetes niet alleen om af te vallen. Hun nieren gaan er ook beter van functioneren, blijkt uit een klein Amerikaans onderzoek.

Patiënten met diabetes type 2 en ernstig overgewicht hebben minder problemen met hun glucosehuishouding wanneer zij afvallen. Dat geldt ook als ze dat doen met behulp van een maagverkleining. Wanneer de glucosehuishouding beter op orde is, neemt het risico op nierproblemen bij deze patiënten af. Daarom bedachten artsen van de Cleveland Clinic met als hoofdauteur dr. Helen Heneghan dat een maagverkleining wel eens zou kunnen voorkomen dat diabetische nefropathie verergert. Ze deden een onderzoek hiernaar onder een klein aantal patiënten met zeer ernstig overgewicht (gemiddelde Body Mass Index 49) en presenteren hun bevindingen tijdens het jaarlijkse congres van de American Society for Metabolic & Bariatric Surgery in San Diego.

Lees het volledige bericht op NierNieuws.nl

Online spreekuur voor tieners met diabetes en ouders

kinderdiabetesVeel tieners met diabetes vinden het lastig om goed om te gaan met hun ziekte. Terwijl het erg belangrijk is voor hun latere gezondheid. Psycholoog Maartje de Wit pleit voor betere begeleiding. Ze beantwoordt deze week vragen van pubers én ouders, in een digitaal ‘spreekuur’ georganiseerd door het Diabetes Fonds.

Dr. Maartje de Wit van het VUmc doet al jaren psychologisch onderzoek naar diabetes: “Ruim 85% van jongeren met diabetes type 1 heeft grote moeite om hun bloedsuiker onder controle te houden. Terwijl een gezonde bloedsuikerspiegel in die jaren van groot belang is voor een kleinere kans op latere bijkomende problemen, zoals slechtziendheid en nierschade.”

Pubers met diabetes zijn ook vaker depressief dan jongeren zonder diabetes. Het valt natuurlijk niet mee om diabetes goed te reguleren wanneer hormonen je lichaam op zijn kop zetten. En wanneer je niet anders wil zijn dan je vrienden.

Vraag het de expert
Tieners met diabetes én hun ouders kunnen nu een vraag stellen aan Maartje de Wit van het VUmc. Zij beantwoordt daarna de meest gestelde vragen anoniem in een filmpje, op de website van het Diabetes Fonds.

Bijvoorbeeld: moet je aan iedereen vertellen dat je diabetes hebt? Wat doe je als je ouders de hele dag preken over je diabetes?Of, als u een ouder bent: wat doet u als uw zoon of dochter de bloedsuiker nauwelijks checkt? Hoe laat u de angst voor nachtelijke hypo’s los?

Zo stel je een vraag
Een vraag aan Maartje de Wit over tieners en diabetes stel je:

Maartje de Wit kiest een aantal vragen uit en beantwoordt ze in een filmpje dat vanaf 28 juni op de website van het Diabetes Fonds staat.

Meer begrip voor diabetes
Het Diabetes Fonds organiseert dit digitale spreekuur in het kader van een campagne om meer begrip te vragen voor kinderen en jongeren met diabetes.

Ondersteunend is een digitale brochure uitgebracht over omgaan met diabetes in het gezin.

Nieuwe tracervloeistof verbetert onderzoek en behandeling diabetes type 1

Met behulp van Positron Emission Tomografie (PET) kan onderzoek en behandeling van diabetes mogelijk aanzienlijk verbeterd worden. Dat blijkt uit onderzoek van UMCG-promovendus Valentina Di Gialleonardo.

Ontsteking in de alvleesklier en afbraak van beta-cellen in de alvleesklier (meer specifiek: in de eilandjes van Langerhans) spelen een belangrijke rol bij diabetes mellitus type 1. Di Gialleonardo ontwikkelde een speciale PET-tracervloeistof waarmee de functionaliteit van beta-cellen en de infiltratie van geactiveerde immuuncellen kan worden gedetecteerd. Nadat tracervloeistof wordt toegediend aan de patiënt, bindt het eiwit [18F]FB-interleukin-2 aan de interleukine-2 receptor (CD25) op geactiveerde immuuncellen. Met een PET-scanner kan dit nauwkeurig in beeld worden gebracht.

De ontwikkelde methoden om de activiteit in de alvleesklier af te beelden, kunnen belangrijke toepassingen krijgen in het diabetesonderzoek, waardoor meer inzicht in de ziekte kan worden verkregen. Wanneer de PET-tracers beschikbaar komen in de kliniek, kunnen ze worden gebruikt voor vroege diagnostiek, het volgen van het ziekteverloop en de effectiviteit van de behandeling.

Curriculum Vitae
Valentina Di Gialleonardo (Italië, 1983) studeerde biotechnologie te Rome. Ze verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het onderzoek werd mede gefinancierd door Novartis, GlaxoSmithKline, Novo Nordisk, Convidien, Eckert & Ziegler, de Stichting Ina Veenstra-Rademaker en Von Gahlen. Di Gialleonardo blijft ook na haar promotie werkzaam als onderzoeker in het UMCG. De titel van haar proefschrift luidt: “Imaging of insulitis and beta cell mass in type 1 diabetes mellitus”.

Promotie Valentina Di Gialleonardo
Imaging of insulitis and beta cell mass in type 1 diabetes mellitus
25 juni 2012
Promotor: prof.dr. A. Signore en prof.dr. R.A.J. Dierckx
[UMCG]

E-coach helpt mensen diabetes en werk te combineren

Diabetesvereniging Nederland (DVN) heeft een nieuwe online cursus ontwikkeld voor mensen met diabetes die knelpunten ervaren in hun werk: ‘Diabetes en werk’. Werk en diabetes kunnen goed samengaan, maar diabetes hanteerbaar en bespreekbaar maken op het werk is daarbij belangrijk. ‘Diabetes en werk’ leidt tot een plan van aanpak om knelpunten aan te pakken die ontstaan door diabetes op het werk.

Aan de slag
De cursus is een vaardigheidstraining: hij bevat gerichte opdrachten om aan de slag te gaan met uw eigen situatie. Ook zelfanalyse en ruimte voor reflectie zijn belangrijke onderdelen. De e-coach geeft persoonlijke feedback via e-mail op de ingeleverde opdrachten. Met de brochure Diabetes Werkt en de bijbehorende voorlichtingsavond voor werknemers biedt Diabetesvereniging Nederland een compleet aanbod van materialen om mensen met diabetes te ondersteunen in hun werk.

Meer informatie staat op de website van Diabetesvereniging Nederland.

Subsidie voor onderzoek naar parasieten en diabetes

insuline injectieOnderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gaan in Indonesië onderzoek doen naar een mogelijk beschermende werking van parasitaire infecties tegen het ontstaan van type 2 diabetes. Zij ontvangen daarvoor een subsidie van 600.000 euro van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Er zijn sterke aanwijzingen dat het doormaken van parasitaire infecties, bijvoorbeeld met wormen, de kans op het ontstaan van allergieën en autoimmuunziekten verkleint. Parasieten manipuleren ons afweersysteem om te voorkomen dat ze worden aangevallen, maar ze lijken ook nog iets algemeners aan onze afweer te veranderen: ontstekingsreacties verminderen.

Insuline
Ook het ontstaan van type 2 diabetes lijkt gerelateerd aan ontstekingsreacties. Bovendien blijkt uit eerder onderzoek dat worminfecties de verminderde gevoeligheid voor insuline, die verantwoordelijk is voor het ontstaan van type 2 diabetes, kunnen remmen. De LUMC’ers prof. Maria Yazdanbakhsh, prof. Barend Middelkoop en prof. Jeanine Houwing gaan dit nu samen met prof. Jan Smit (UMC St Radboud) verder onderzoeken. Ook wetenschappers van Indonesische universiteiten werken mee.

Ontwormen
Op het eiland Flores zullen de onderzoekers een groot aantal huishoudens behandelen tegen worminfecties, en vervolgens hun immuunsysteem en insulineresistentie vergelijken met die van niet-behandelde huishoudens. “We doen al langer onderzoek op Flores en beschikken er al over een goede infrastructuur en getrainde medewerkers”, zegt Yazdanbakhsh. “Dat maakt het praktisch haalbaar om de effecten van het ontwormen gedurende lange tijd te volgen.”
[LUMC]

Hanneke Dessing nieuwe directeur Diabetes Fonds

Hanneke Dessing - Diabetes FondsDe Raad van Toezicht van het Diabetes Fonds  heeft Hanneke Dessing per 1 juni benoemd als directeur van het Diabetes Fonds. Dessing werkt ruim zeven jaar voor het Diabetes Fonds, waarvan de afgelopen vier jaar als adjunct directeur. In die functie was zij onder meer verantwoordelijk voor de voorlichting en fondsenwerving. Daarvoor bekleedde zij  verschillende marketing- en managementfuncties, waaronder bij enkele toonaangevende marketingcommunicatiebureaus.

Sybilla Dekker, voorzitter van de Raad van Toezicht: “We hebben na een zorgvuldige extern begeleide selectieprocedure met overtuiging voor Hanneke Dessing gekozen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat zij het Diabetes Fonds  de komende jaren met nieuw elan zal leiden en een stevige impuls kan geven aan het bereiken van ons belangrijkste doel: een toekomst zonder diabetes.”

Dessing verklaart over haar benoeming: “De afgelopen jaren heb ik bij kunnen dragen aan de verdere professionalisering van het fonds. We hebben veel bereikt, maar er liggen nog veel uitdagingen voor ons. Diabetes is nog steeds een onderschatte ziekte in Nederland, met ingrijpende gevolgen voor de mensen die ermee te maken hebben.  De sterke groei van diabetes vraagt om een versnelling in wetenschappelijk onderzoek en voorlichting. Het is mijn ambitie om aan die versnelling bij te dragen en de droom van veel mensen, leven  zonder diabetes,  dichterbij te brengen. “
[Diabetes Fonds]