Steun het Diabetes Fonds!

diabetesfondsVanaf 01 november gaat de jaarlijkse collecteweek van het Diabetes Fonds weer van start. In deze week gaan vrijwilligers in heel Nederland langs de deuren. Als je overdag op kantoor zit of de collectant net hebt gemist, kun je gemakkelijk (eenmalig) online doneren.

Met een donatie steun je het Diabetes Fonds. Het Diabetes Fonds zet zich in voor mensen met diabetes: ze financiert onderzoek en geeft voorlichting. Onder andere over het domino-effect van diabetes: de ziekte kan leiden tot een hartaanval, dementie en nierfalen. Help het Diabetes Fonds deze boodschap verspreiden, en speel de Domino e-day game op www.domino-e-day.nl. Breek samen het record van vorig jaar door meer dan 1 miljoen stenen om te gooien!

Ongeveer 1 miljoen Nederlanders hebben diabetes en daar komen dagelijks 200 mensen bij. Grote kans dat iemand in jouw directe omgeving diabetes heeft. Steun daarom het Diabetes Fonds op www.diabetesfonds.nl!

Diabetesonderzoek onder tienduizend Maastrichtenaren

De universiteit en het Academisch Ziekenhuis in Maastricht starten volgend jaar met een grootschalig onderzoek naar diabetes. Tienduizend veertig-pulussers uit Maastricht en het Heuvelland doen aan die studie mee. Het onderzoek duurt tien jaar en biedt werk aan zo’n 250 mensen.

In het onderzoek wordt gekeken naar de relatie tussen suikerziekte (diabetes) en andere ziekten. De helft van de deelnemers aan het onderzoek is zelf diabetespatiënt. Gezondheid, leefstijl en geestelijke gesteldheid worden in kaart gebracht en mensen krijgen gedurende de tien jaar ook tips voor het aanpassen van hun leefstijl als dat nodig is. Het gaat volgens de initiatiefnemers om het grootste onderzoek ter wereld in deze vorm.

Zuid-Limburg: één Kinderdiabetesteam

kinderdiabetesAtrium Medisch Centrum Parkstad en Maastricht Universitair Medisch Centrum+ gaan samenwerken op het gebied van zorg voor kinderen met diabetes. Tot nu toe hadden beide ziekenhuizen nog een eigen behandelteam voor kinderdiabetes, maar daar komt verandering in. De ziekenhuizen werken nu samen op het gebied van de kinderdiabeteszorg in Zuid-Limburg.

Die samenwerking is zondag 11 oktober feestelijk van start gegaan in Adelante, locatie Franciscusoord in Valkenburg. Vertegenwoordigers van de raden van bestuur van beide ziekenhuizen ondertekenden toen in aanwezigheid van de gouverneur van Limburg, Leon Frissen, de samenwerkingsovereenkomst.
Kinderarts/endocrinoloog dr. W. Gerver van MUMC en kinderarts P. Theunissen van Atrium MC deden tijdens de bijeenkomst uit de doeken hoe de samenwerking op het gebied van kinderdiabeteszorg tot stand is gekomen en wat ze er zich van voorstellen. Daarna was er feest voor kinderen met diabetes uit Zuid-Limburg en hun ouders. Popgroep Droomband trad op, alle kinderen kregen een t-shirt met het nieuwe logo van de Kinderdiabeteszorg Zuid-Limburg, er waren clowns met ballonnen en de kinderen konden voetballen met Jeroen Flim, een voetballer die zelf ook diabetes heeft. De ouders konden informatiestands bezoeken en deelnemen aan de rondleidingen bij Adelante.

Door de samenwerking van de behandelteams kinderdiabetes is de continuïteit in de medische en verpleegkundige zorg gewaarborgd. Er wordt een dienstenstructuur opgezet waarbij kinderartsen 24 uur per dag beschikbaar zijn. Bij het samenstellen van het diabetesteam kan geput worden uit krachten van beide ziekenhuizen die allen hun eigen specifieke kennis meebrengen.

Voor de kinderen met diabetes in Zuid-Limburg komt er nu een uniforme multidisciplinaire behandeling, waarbij onder andere het accent wordt gelegd op de educatie m.b.t. het gezondheidsgebied. De meeste gezondheidswinst bij kinderen met diabetes is te behalen in de periode voordat er complicaties ontstaan. Daarvoor moeten ouders en kinderen wel inzicht krijgen in de gezondheidssituatie, zodat ze hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen en zelf de ziekte kunnen ‘managen’ (eventueel laagdrempelig ondersteund door het Zuid-Limburgse diabetesteam).
Door de samenwerking ontstaat er ook meer ruimte voor educatieve activiteiten voor kinderen en ouders, te denken valt aan regelmatig terugkerende groepsactiviteiten voor diverse leeftijdsgroepen waarbij acceptatie en verwerking belangrijke onderdelen zijn. Lotgenotencontact en het uitwisselen van ervaringen zijn ook belangrijke onderdelen.
Verder zien kinderartsen en gespecialiseerde verpleegkundigen voordelen omdat ze door de samenwerking hun deskundigheid kunnen bevorderen. Er komt ook meer ruimte voor onderzoek en innovatie, vernieuwingen kunnen sneller toegepast worden in de ziekenhuizen en er kan regionaal afgestemd worden welke materialen en middelen nodig zijn voor de behandeling.

Tijdens de feestelijke bijeenkomst in Valkenburg werd ook nog de website van Kinderdiabeteszorg Zuid-Limburg gelanceerd: www.kzldiabetes.nl
[Atrium Medisch Centrum]

Sportieve kinderpoli voor jonge diabetespatiëntjes

In plaats van hun reguliere bezoek aan de polikliniek werden jonge diabetes patiëntjes vorige week uitgenodigd voor een sportieve kinderpoli in het Beatrixziekenhuis, onderdeel van Rivas Zorggroep. Er werd veel gesport, maar ook met elkaar gesproken over de combinatie diabetes en sport. Samen met diabetesverpleegkundigen, een fysiotherapeut, een diëtist en kinderarts Roel Lubbers werd ingegaan op welke maatregelen je voor en na het sporten het beste kunt nemen. Na afloop vonden de deelnemertjes de sportieve kinderpoli een stuk leuker dan de gewone.

Lees verder op StadGorinchem.nl

Vliegverbod KLM-cabinepersoneel met diabetes

Op zaterdag 24 oktober 2009 heeft luchtvaartmaatschappij KLM bevestigd dat cabinepersoneel met diabetes niet meer mag werken aan boord van een vliegtuig. Deze maatregel is genomen na een herkeuring van het personeel op basis van een nieuwe richtlijn. De herkeuringen hebben tot nu toe zes gevallen opgeleverd van stewards en stewardessen die met onmiddellijke ingang niet meer mogen vliegen. De keuring wordt gebaseerd op aangescherpte regelgeving die het aeromedisch instituut heeft ingevoerd.

De Vakbond van Nederlands Cabinepersoneel (VNC) is boos over de maatregelen van KLM en spreekt van discriminatie. De VNC-website meldt: ‘De VNC is van mening dat KLM hiermee in strijd handelt met de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Deze wet verbiedt het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van een werkelijke of vermeende handicap of chronische ziekte bij de arbeid. Uitzonderingen op het verbod van onderscheid zijn mogelijk ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van betrokkenen of derden, maar aan een beroep op deze uitzonderingsgrond worden strenge eisen gesteld. KLM zal moeten aantonen dat deze collega’s niet geschikt zijn voor de  functie vanwege het veiligheidsgevaar. Dat zal moeilijk worden omdat de meeste van deze collega’s soms al jaren lang rondvliegen met een aandoening en zij de vliegveiligheid al die tijd niet in gevaar hebben gebracht.’  Daarbij stelt de VNC dat de keuringseisen die worden toegepast op cabinepersoneel, van toepassing zijn op sportvliegers. Dat zou niet gepast zijn: cabinepersoneel bestuurt geen vliegtuig en werkt in teams in grotere toestellen.

Diabetesvereniging Nederland (DVN) heeft de VNC geadviseerd in deze zaak. DVN is het oneens met deze gang van zaken; mensen met diabetes die in staat zijn de verantwoordelijkheid te nemen om goed met de aandoening om te gaan, mogen niet de dupe worden van starre regelgeving. KLM heeft besloten, naar aanleiding van de uitkomsten van deze herkeuring, een commissie in te stellen die opnieuw kijkt naar de inzetbaarheid van dit personeel. DVN zal deze zaak nauwgezet volgen en waar nodig nogmaals adviseren.
[DVN]

Wereldwijd 285 miljoen diabetici

Wereldwijd lijden volgens de Internationale Diabetes Federatie 285 miljoen mensen aan suikerziekte. Vier miljoen mensen sterven elk jaar aan diabetes. De epidemie is buiten controle geraakt, zei federatievoorzitter professor Jean Claude Mbanya dinsdag in een mededeling ter gelegenheid van het 20ste mondiaal diabetescongres in het Canadese Montreal.

Zeven procent van de wereldbevolking is door een storing van de stofwisseling getroffen, die verband houdt met de westerse levensstijl. De hoogste diabetescijfers hebben Noord-Amerika met 10,2 procent en het Midden-Oosten met 9,3 procent van de bevolking. Meer dan de helft van alle patiënten is tussen de 20 en 60 jaar oud. De afgelopen jaren is het geschatte aantal suikerzieken drastisch gestegen. In 1985 gingen de experten uit van een 30 miljoen diabetici wereldwijd. Vijftien jaar later al was dat aantal verhoogd tot ongeveer 150 miljoen. Tegen 2030 zouden er mogelijk 435 miljoen diabetespatiënten zijn, zo vreest de federatie.

Antidepressiva bij patiënten met diabetes

Antidepressiva beïnvloeden de glucosehuishouding bij patiënten met diabetes. Omdat depressie in combinatie met diabetes zeer vaak voor komt, is de impact op bevolkingsniveau groot. Het effect van antidepressiva kan gunstig maar ook ongunstig zijn. Omdat depressie in combinatie met diabetes zeer vaak voor komt, is de impact op bevolkingsniveau groot. Jeroen Derijks toont in zijn promotieonderzoek aan dat dit afhankelijk is van het type antidepressivum.

Derijks laat zien dat antidepressiva die in de hersenen de stof serotonine verhogen, een gunstige invloed hebben op het verloop van diabetes. Patiënten die dit type antidepressiva gebruikten, hoefden minder insuline te spuiten. Het is mogelijk dat deze geneesmiddelen ook de complicaties van diabetes op de langere termijn, zoals hart- en vaatziekten, nierproblemen, aantasting van de zenuwen en blindheid, kunnen uitstellen of voorkomen. Antidepressiva die werken via andere mechanismen hebben juist een negatieve invloed op het verloop van diabetes.

Omdat antidepressiva de glucosehuishouding in diabetespatiënten beïnvloeden, wordt aan deze patiënten geadviseerd om de bloedsuiker goed in de gaten houden bij het gelijktijdig gebruik van antidepressiva. Patiënten, artsen en apothekers moeten goed geïnformeerd worden over de effecten van antidepressiva op de glucosehuishouding, zodat bij het voorschrijven en gebruik van antidepressiva beter rekening gehouden kan worden met deze effecten en de behandeling van diabetes.

Promotie Jeroen Derijks
Influence of antidepressants on glucose homeostasis: effects and mechanisms
11-11-2009, 14:30 uur , Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Promotor: Prof. dr. A.C.G. Egberts
Copromotors: Dr. E.R. Heerdink, Dr. G.H.P. de Koning, Dr. R. Janknegt
Universiteit Utrecht

Patiëntenbijeenkomst VUmc – Onbekende complicaties bij diabetes – 2 november 2009

Het diabetescentrum van het VUmc organiseert 2 x per jaar een voorlichtingsbijeenkomst voor mensen met diabetes, hun familie en vrienden. Ook mensen die niet in VUmc behandeld worden zijn van harte welkom. De eerstvolgende avond is op 2 november. Deze staat in het teken van de onbekend complicaties bij diabetes mellitus. Het exacte programma wordt later bekend gemaakt.

Patiënten bijeenkomst – Onbekende complicaties bij diabetes
Datum : 2 november 2009
Tijd : 11:09
Locatie : VU medisch centrum, hoofdgebouw, Kliniek Amstel 0 A 2 (auditorium)
Kosten : gratis

U kunt u aanmelden voor deze avond bij L.J. van ’t Hull of M. Dekker, lj.vanthull@vumc.nl, m.dekker@vumc.nl, of tel.: 020 444 0533.