Nierschade door diabetes kan worden voorspeld

nierenVolgens Zweedse onderzoekers is immunoglobuline M (IgM) in de urine een betrouwbare voorspeller van hart- en vaataandoeningen en voor terminaal nierfalen bij mensen met nierschade door diabetes type 1. Deze voorspellende waarde staat los van de hoeveelheid eiwit in de urine. Dit staat te lezen op NierNieuws.nl.

Het verlies van het relatief kleine eiwit albumine met de urine, duidt op beginnende nierschade bij patiënten met diabetes. De onderzoekers namen aan dat bij verder gevorderde diabetische nefropathie, de nieren ook grotere eiwitten gaan lekken, zoals het antilichaam IgM. Deze schade aan de kleinste bloedvaatjes in de nieren zou dan gelijk opgaan met aantasting van bloedvaten op andere plaatsen in het lichaam. En daarmee zou IgM in de urine een voorspeller kunnen zijn van hart- en vaataandoeningen.

Om deze hypothese te testen volgden zij 139 patiënten met diabetes type 1, tussen 1984 en 2007. Van al deze patiënten maten zij behalve de albuminurie ook de hoeveelheid IgM in de urine.

Tijdens het onderzoek overleden 32 deelnemers aan een cardiovasculaire complicatie, zoals een beroerte. En van twintig anderen vielen de nieren uiteindelijk helemaal uit. De cardiovasculaire sterfte en het ontstaan van terminaal nierfalen onder patiënten met een verhoogde IgM-uitscheiding waren bijna drie keer zo hoog als bij de anderen. Dit gold zowel bij een hoge als een lage albumine-uitscheiding.

Neem deel aan internetprogramma tegen depressie bij diabetes

Veel mensen met diabetes hebben last van depressie. Het VUmc onderzoekt een nieuw beleidingsprogramma via internet, voor mensen met diabetes en depressie. Tot uiterlijk 31 augustus kunnen mensen zich nog inschrijven. Deelname is kosteloos.

Lang niet altijd wordt bij mensen met diabetes een depressie herkend, of zoekt men er hulp voor. Om die drempel te verlagen heeft het VUmc, onder leiding van Prof. dr. Frank Snoek, een begeleidingsprogramma ontwikkeld dat via internet wordt aangeboden.

Het Diabetes Fonds betaalt het onderzoek. Mensen met diabetes van 18 jaar en ouder die last hebben van somberheid en depressiviteit kunnen kosteloos meedoen. Het onderzoek loopt nog een paar maanden en tot 31 augustus kunnen er nog deelnemers bij komen. Voor informatie en inschrijven: www.diabetergestemd.nl

In Nederland is één op de tien mensen met diabetes depressief. Dat is tweemaal zo veel als mensen zonder diabetes. Mensen met diabetes en depressieve klachten vinden vaak moeilijk hulp. Om hen te helpen, heeft het VUmc samen met het Trimbos Instituut een begeleidingsprogramma via internet ontwikkeld, met geld van het Diabetes Fonds.

Prikactie MILAN een groot succes

Het multiculturele festival MILAN in het Haagse Zuiderpark werd dit jaar gehouden op 31 juli, 1 en 2 augustus en is het grootste jaarlijkse ontmoetingsweekend voor mensen van Hindoestaanse en Antilliaanse afkomst in Nederland. Zo’n 70.000 tot 80.000 mensen bezoeken het festival. Onder een feestelijk zonnetje vond het feest met muziek, hapjes, drankjes en kermis dit jaar voor de 25e keer plaats.

De afdeling ’s-Gravenhage e.o. was er als vanouds in de gezondheidstent aanwezig voor een prikactie. Bij te hoge bloedglucosewaarden werd ter plekke doorverwezen naar een internist voor advies; de bloeddruk en BMI kon worden bepaald door medewerkers van de thuiszorg. Dat alles gebeurde in een grote en goed in het oog springende stand, die mogelijk gemaakt was door de firma Lilly. Zoals bekend komt bij mensen van Hindoestaanse afkomst diabetes vaker voor. De prikkers hadden hun handen vol aan de testen. Er werd steeds gewerkt met minimaal 4, rond de etenstijden met 5 prikkers tegelijk en dan nóg waren er wachttijden.

Er werden 1222 testen gedaan. De resultaten: boven de 8 mmol/l: 225, waarvan 120 bekend met diabetes (>8: 123, >10: 73, >15: 21, >20: 8). In 115 gevallen werd doorverwezen naar de huisarts. In één nieuw geval gaf de meter een HI (>33) aan en heeft de internist direct naar de Eerste Hulp verwezen.

Uit de resultaten blijkt dat deze aantallen boven het landelijke gemiddelde liggen en dat deze prikactie beslist niet overbodig is. We doen dit al jaren met een vast team en met veel plezier. Wij kijken al uit naar volgend jaar!
[Diabetesvereniging Nederland]

Saxagliptine goedgekeurd voor behandeling diabetes

De Amerikaanse Food and Drugs Administration (FDA) heeft goedkeuring gegeven aan het gebruik van Saxagliptine (Onglyza) voor de behandeling van diabetes type 2 bij volwassenen.

DPP-4 remmers
Het middel, op de markt gebracht door AstraZeneca en Bristol-Myers Squibb, is goedgekeurd in een dosering van eenmaal daags één tablet. Het behoort tot de klasse van DPP-4 remmers, waartoe ook middelen als sitagliptine (Januvia) behoren.

Cardiovasculaire incidenten
Er is geen vergroot risico op cardiovasculaire problemen bij patiënten in een laag-risico-groep, maar de FDA wil wel dat de farmaceuten na de lancering nog onderzoeken uitvoeren onder een groep patiënten met een verhoogd risico op cardiovasculaire incidenten.

Diagis diabeteszorg bereikt Hindoestaanse gemeenschap

Sinds ongeveer twee jaar biedt zorgverzekeraar Agis een integraal zorgpakket voor diabetespatiënten aan. Onder de noemer ‘Diagis’ wordt alle benodigde diabeteszorg, met uitzondering van medicatie en hulpmiddelen, integraal verstrekt. Bijzonder is ook dat de zorg voor de patiënt onder regie staat van de huisarts. Verrassend resultaat: deze aanpak levert – volgens informatie van de verzekeraar zelf – een grote toestroom van Hindoestaanse patiënten op.

Diabetes is een ongeneeslijke stofwisselingsziekte, waarbij het lichaam onvoldoende energie uit glucose (suikers) kan halen. De ziekte veroorzaakt verzuring in weefsels en organen, en betekent op de lange termijn een verhoogd risico op hartziekten. Diabetes komt relatief veel voor onder Surinamers, Antillianen, Arubanen, Turken en Marokkanen. Onder Hindoestaanse Surinamers is de prevalentie het hoogst.

Succes bij Hindoestaanse diabetici
Diagis is het diabetesprogramma van Agis Zorgverzekeringen voor mensen met Diabetes
Mellitus type 2. Dankzij de groepsgerichte en intensieve aanpak zou het Diagis-programma binnen twee jaar hebben geresulteerd in een verrassend goed bereik van de Hindoestaanse gemeenschap: een toename van methodische zorg bij Hindoestaanse diabetici van 20 procent naar maar liefst 75-80 procent, zo is te lezen in het boekje ‘Nieuwe Nederlanders, Nieuwe zorg’ van ACB Kenniscentrum.

Diagis-programma
Medische zorg, verpleegkundige zorg, voetcontrole, oogcontrole, diëtetiek, consultaties bij de specialist en lifestyle-adviezen behoren allemaal tot het pakket van Diagis. De patiënt wordt elke drie maanden gericht onderzocht en eens per jaar uitgebreid gecontroleerd. Daarnaast krijgt de patiënt voorlichting, informatie, advies en begeleiding voor een gezonde levensstijl om de diabetes onder controle te houden. Alle zorg wordt door de huisarts in de eerste lijn gecoördineerd, inclusief de eventuele specialistische consultatie in het ziekenhuis. “Door de unieke samenwerking van alle zorgverleners worden mogelijke complicaties eerder opgespoord en kan erger worden voorkomen,” zo beschrijft Agis de succesformule.

Zorggroepen
Per groep van mimimaal 700 patiënten contracteert Agis één partij, een zogenoemde Zorggroep. Deze Zorggroepen kunnen verschillende achtergronden hebben, zo kan het om coöperaties, gezondheidscentra, thuiszorgorganisaties, samenwerkingsverbanden of ziekenhuizen gaan. De kwaliteit van de geleverde zorg wordt door Agis gemonitord middels terugkoppeling door de huisartsen. Deelnemende huisartsen stellen namelijk – op groepsniveau – anonieme patiëntengegevens ter beschikking voor de Diagis-database. Dit resulteert in rapportages die inzicht geven in de geleverde zorgkwaliteit.
[Mikado]