Weinig kennis over suikerziekte

Meer dan de helft van de eerstelijns bloedverwanten van familie met diabetes type 2 weet niet dat zij zelf een groter risico loopt op deze aandoening (65%). Dit blijkt uit onderzoek van het Diabetes Fonds onder 807 respondenten. Tevens weet 78% van de respondenten niet dat diabetes type 2 vaak kan worden voorkomen door gezonder te eten en meer te bewegen.

In Nederland weten we dus weinig over diabetes. Dit terwijl bijna iedereen in zijn directe omgeving wel iemand kent met diabetes. Nederland telt op dit moment 850.000 mensen met diabetes. Jaarlijks groeit dit aantal met 70.000.

Het blijkt dat er een groot aantal misverstanden bestaat over diabetes. In de nieuwe campagne wordt aan de hand van stellingen een aantal bestaande fabels en misverstanden opgehelderd, bijvoorbeeld of je diabetes kunt krijgen van je vader of moeder.

Top 4 misverstanden:

1. Als je diabetes hebt mag je geen suiker – niet waar
2. Je kunt je kans op diabetes type 2 halveren – waar
3. Je kunt diabetes type 2 krijgen van je vader of moeder – waar
4. Genezing van type van type 1 diabetes komt steeds dichterbij – waar

Belg weet te weinig van suikerziekte

Volgens een groot publieksonderzoek schat 60% van de Belgen het risico om diabetes te krijgen in als onbestaand of klein. Dit terwijl 40% van hen vandaag al een verhoogd risico heeft. Slechts 1 Belg op 2 weet juist wat diabetes is. Dat ongezond eten en onvoldoende beweging het risico op diabetes type 2 sterk verhogen, weet slechts de helft van de Belgen.

Diabetes werd eind 2006 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot wereldwijde epidemie. Vandaag heeft 1 op 20 Belgen diabetes, tegen 2020 zal dit cijfer naar verwachting stijgen tot 1 op 10. Diabetes is in het Westen vooral een welvaartsaandoening die veroorzaakt wordt door een ongezonde levensstijl en overgewicht.

Type 2 diabetes is een sluimerende aandoening: zolang er geen duidelijke verwikkelingen optreden, wordt diabetes vaak geminimaliseerd tot “een beetje suiker”. Dit maakt dat de ziekte gedurende jaren niet of niet goed wordt behandeld en de verwikkelingen alleen maar ernstiger worden. Dit terwijl een goede levenshygiëne het risico op type 2 diabetes drastisch kan verminderen.
[Gezondheid.be]

Maagverkleining is effectieve therapie bij diabetes

Maagverkleining met omlegging van een deel van de darm is de meest effectieve therapie bij diabetes mellitus type 2. Tussen de 70 en 80 procent van de patiënten is binnen vier weken na de ingreep diabetes-vrij. Dit zegt hoogleraar Diabetologie Hanno Pijl woensdag in zijn oratie.

Volgens Pijl zijn er twee manieren om ‘het hoofd te bieden aan de epidemie van overgewicht’. Aan de ene kant kan worden ingegrepen in het biologische systeem dat de vetmassa controleert, aan de andere kant kan de omgeving dusdanig worden veranderd dat iedereen wordt gedwongen verstandig te eten en meer te bewegen.

Pijl vindt dat de bestaande geneesmiddelen voor de behandeling van obesitas niet effectief genoeg zijn of onacceptabele bijwerkingen hebben. Volgens Pijl grijpen bijna alle geneesmiddelen die op dit moment beschikbaar zijn, op een enkele component van het biologische systeem in en zijn er nog geen veilige en effectieve medicijnen die aangrijpen op fysiologische processen die specifiek bedoeld zijn voor de controle van de stofwisseling. Maagverkleining met omlegging van het eerste deel van de dunne darm is op dit moment daarom nog steeds de meest effectieve therapie, aldus Pijl. Onderzoek naar de systeembiologische, endocrinologische en neuronale effecten van deze ingreep kan belangrijke informatie opleveren voor de ontwikkeling van nieuwe diabetesgeneesmiddelen.

Voor het aanpassen van de omgeving, moeten volgens Pijl drastische maatregelen worden genomen, zoals het beperken van liften en roltrappen in gebouwen of het vervoer per auto in de stad alleen bij uitzondering toestaan. “Artsen en anderen die zich met de behandeling van overgewicht bezighouden, spelen daarbij slechts een ondergeschikte rol”, stelt Pijl. “Het zijn de architecten, stadsplanologen, sociologen, voedingsdeskundigen, politici en vertegenwoordigers van de voedselindustrie die samen tot een grootschalig plan van aanpak moeten komen om de volksepidemie een halt toe te roepen.”
[MedNet]

Betere zorg voorkomt hartaanvallen en beroertes

Betere zorg voor diabetespatiënten kan jaarlijks 1500 hartaanvallen en beroertes voorkomen. Bovendien kan het aantal mensen dat diabetes krijgt, jaarlijks met 1900 omlaag door een nationale aanpak met effectieve maatregelen gericht op gewichtsvermindering. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het RIVM naar kansrijke maatregelen om diabetes en de complicaties ervan in Nederland te voorkomen.

Diabetes steeds groter gezondheidsprobleem
In 2025 telt Nederland ongeveer een miljoen mensen met diabetes. Veel van deze patiënten krijgen vroeg of laat ernstige complicaties zoals een hartaanval of beroerte. Toch zijn er verschillende mogelijkheden om de toekomstige ziektelast zoveel mogelijk te beperken. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van het RIVM naar kansrijke maatregelen om diabetes en de complicaties ervan in Nederland te voorkomen.

Betere zorg voorkomt complicaties
Het RIVM onderzoek toont aan, dat het verwachte aantal hartaanvallen en beroertes bij diabetespatiënten met 8% daalt, als de richtlijnen beter worden nageleefd. Vooral de behandeling van hoog cholesterol en hoge bloeddruk kan beter. Er zijn nu te veel patiënten die geen medicijnen krijgen, terwijl dat volgens de richtlijnen van de huisartsen wel zou moeten. De berekende gezondheidswinst wordt alleen gehaald als patiënten de voorgeschreven medicijnen ook daadwerkelijk voor lange tijd gebruiken.

Voorkomen beter dan genezen
Het aantal mensen dat diabetes krijgt, kan met 2% omlaag door een nationale aanpak van overgewicht. Dit lijkt weinig maar scheelt toch 1900 nieuwe patiënten per jaar. Afvallen is moeilijk, maar wel de beste manier om diabetes te voorkomen. Nederland moet daarom blijven investeren in de zoektocht naar effectieve methoden om gezonde voeding en voldoende beweging te stimuleren.
[Persbericht RIVM]

Diabetesvereniging ongerust over veiligheid bloedprikken

De Diabetesvereniging Nederland (DVN) is ongerust over de veiligheid bij bloedprikken. Ze krijgt geen signalen dat de zorgvuldigheid toeneemt bij het prikken van bloed bij patiënten, ondanks berichten in de krant over gevaarlijke situaties. De steekproef onder zorgverleners en mensen met diabetes type 2 wijst uit dat zorgverleners niet bewust handelen op basis van een zorgprotocol en dat patiënten te vaak vertrouwen op hygiënehandhaving door arts of verpleegkundige. De DVN is dan ook zeer verontrust over het transparantiebeleid bij relatief eenvoudige medische handelingen en over het schijnbare lage bewustzijn bij patiënten omtrent de risico’s van onveilig prikken. Naar aanleiding van deze conclusies zal de DVN haar eigen prikprotocol voor bloedglucosemeting verder beschikbaar stellen voor hulpverleners en bij patiënten benadrukken dat zorgvuldigheid voor alles gaat. Ook zal de DVN hierover in gesprek gaan met koepelorganisaties van zorgverleners.

Meer informatie op de website Diabetesvereniging Nederland.

Update
Reactie van het Diabetesfonds / Nederlandse Diabetes Federatie:
De steekproef door DVN is veel te klein voor algemene conclusies en generaliserende uitspraken over de veiligheid van bloedprikken. Er is behoefte aan een structurele oplossing op basis van productieve samenwerking van de partners binnen NDF. Die structurele oplossing wordt alleen gevonden als de aard en de omvang van het probleem zorgvuldig in kaart zijn gebracht. Daarvoor is adequaat onderzoek vereist, en dat wordt thans door IGZ uitgevoerd.

Diabetespatiënten gebaat bij Tai Chi

Tai Chi kan bij diabetespatiënten goed uitpakken en diabetesklachten verminderen omdat Tai Chi een gematigd bewegingsprogramma is. Een gematigd bewegingsprogramma verlaagd de bloedsuikerspiegel, dit in tegenstelling tot intensief sporten. Dit blijkt uit twee onafhankelijke onderzoeken onderzoeken uit Australië en Taiwan, aldus GezondheidsNet.

Diabetespatiënten die 12 weken TaiChi-lessen volgden hadden een lagere bloedsuikerspiegel. De onderzoekers raden diabetespatiënten aan om gematigd te sporten. Dat kan met Tai Chi, maar ook met huishoudelijk werk of de hond uitlaten. Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat Tai Chi de ademhaling en hartfuncties verbetert. Ook vermindert het stress en verbetert het de lenigheid.

Voorlichtingsavond Sport en Beweging bij diabetes

Het diabetescentrum van het VU Medisch Centrum organiseert 2 x per jaar een voorlichtingsbijeenkomst voor mensen met diabetes, hun familie en vrienden. Ook mensen die niet in VUmc behandeld worden zijn van harte welkom. De eerstvolgende avond is op maandag 21 april 2008. Deze avond staat in het teken van sport en bewegen en heeft als titel: ‘Diabetes en bewegen, een gewichtige zaak’.

Meer informatie over aanmelden voor deze avond staat op de website van het Diabetescentrum VUMC.