Nieuw diabetesonderzoek veelbelovend

Een nieuwe studie naar de oorzaken van diabetes heeft geleid tot de ontdekking van drie genen die bij deze ziekte een sleutelrol spelen. Dat biedt perspectieven voor de ontwikkeling van remedies, zo schrijft de Sunday Times. De resultaten van het onderzoek naar diabetes 2, de vorm van de ziekte die pas op latere leeftijd optreedt, werden gepubliceerd in het prestigieuze wetenschappelijk tijdschrift Science.

Onderzoeksleider professor Mark McCarthy, van de universiteit van Oxford, lichtte zijn bevindingen toe met de woorden: “Dit kan ons een beter inzicht geven in het feit dat de kans die een mens heeft om diabetes te krijgen wanneer hij of zij ouder wordt, niet alleen door omgevingsfactoren, maar ook door enkele genen wordt bepaald”.

Het gaat daarbij om een drietal genen die van doorslaggevend belang blijken te zijn bij het bepalen van het risico dat mensen lopen om getroffen te worden door deze ziekte, die kan leiden tot hartproblemen, beroertes, blindheid en nieraandoeningen en waarmee wereldwijd zo’n 200 miljoen mensen kampen.

De hoofdoorzaak was al langer bekend: het lichaam produceert niet voldoende insuline om een aanvaardbaar suikerniveau in het bloed te handhaven. Nu zijn echter genen geïdentificeerd die de kansen op diabetes verhogen met 2 tot 20 procent. Met deze ontdekking is het aantal genen waarvan nu is aangetoond dat ze een rol spelen bij het ontstaan van diabetes 2 tot een negental gestegen, waarmee ook de hoop groeit dat deze kennis kan leiden tot een betere behandeling of preventie van de ziekte.
[DeMorgen]

Diabetes kan seksleven beinvloeden

Er zijn steeds meer aanwijzigingen dat diabetes de rechtstreekse oorzaak is van seksuele functiestoornissen en de mogelijke depressies die daarmee gepaard gaan. Dat blijkt uit onderzoek van Klinisch seksuoloog Paul Enzlin van het Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen (Faculteit Geneeskunde, K.U.Leuven) in het medisch vakblad The Lancet.

Tot halfweg de 20ste eeuw was onderzoek naar seksuele functiestoornissen taboe. Grootschalige bevolkingsonderzoeken zijn er eigenlijk tot op vandaag nog altijd niet gevoerd. Zo bleef meteen de invloed van diabetes onbelicht. Het onderzoek is ook niet makkelijk. Vooral bij vrouwen is de invloed van diabetes op het seksuele functioneren heel complex.

Toch zijn er meer en meer studies die aantonen dat diabetes een ernstige invloed kan hebben op het seksleven. Mannen met diabetes hebben meer erectieproblemen, omdat de werking van het gladde spierweefsel, het endotheel (een cellaag aan de binnenkant van de bloedvaten) en de zenuwen in het bekken aangetast wordt. Bepaalde geneesmiddelen die toegediend worden om die aandoeningen te verhelpen, zouden bij diabetespatiënten een sterk verminderd of helemaal geen effect hebben.

Ook ejaculatieproblemen komen als gevolg van diabetes frequenter voor, zoals retrograde ejaculatie: door een verstoorde werking van de zenuwen in een bepaalde kringspier komt het sperma daarbij in de blaas terecht. Koppels die in dat geval kinderen willen, moeten dan overgaan tot medisch geassisteerde bevruchting.
Bij vrouwen is het verband tussen diabetes en seksuele functiestoornissen complexer. Er is naar verhouding ook minder onderzoek uitgevoerd dan bij mannen. Toch blijkt uit cijfers dat bij vrouwen met diabetes type 1 (insuline-afhankelijke diabetes) pijnlijke geslachtsgemeenschap frequenter voorkomt. In het algemeen zouden vrouwen met diabetes minder gevoelig zijn voor vaginale prikkels. Wel blijkt er een link te zijn tussen seksuele functiestoornissen en depressie, zodat daar bij vrouwelijke diabetespatiënten zeker aandacht voor moet komen.

De conclusie is dat bij klinische bevraging van mensen met diabetes seksuele functiestoornissen niet meer achterwege kunnen worden gelaten. Nog afgezien van de zuiver fysieke problemen, kan diabetes op die manier ook onrechtstreeks leiden tot depressie.
[Gezondheid.be]

Diabeteskennis neemt toe

Nederlanders weten steeds meer over diabetes mellitus (’suikerziekte’). Vandaag gepresenteerde uitkomsten van de landelijke campagne ’Kijk op Diabetes’ laten dat zien. Toch is die parate kennis nog lang niet voldoende, menen deskundigen.

Inmiddels 66 procent weet dat ’altíjd dorst hebben’ een belangrijk symptoom kan zijn voor diabetes. ’Vaak moe zijn’ is een kenmerk dat bij 28% bekend is. En ’slecht(er) zien, problemen of last hebben met de ogen’ wordt door 22% van de Nederlanders genoemd als één van de drie bekendste tekenen van mogelijke suikerziekte.

[Telegraaf]

Diabetes Zorggroepen in regio Almelo

Zorgverzekeraar Menzis en 75 huisartsen in de regio Almelo hebben een contract voor een goed afgestemde diabeteszorg getekend. Vanaf deze maand kunnen ruim 6000 patiënten met diabetes terecht bij één van de vijf Diabetes Zorggroepen van de huisartsen in de regio Almelo.

Tussen april en juni 2007 worden de Diabetes Zorggroepen opgestart, zodat uiterlijk in september alle in de regio Almelo wonende diabetespatiënten van deze vernieuwde zorg kunnen profiteren. Circa 75 van de 80 huisartsen in de regio Almelo hebben zich verenigd in vijf Diabetes Zorggroepen. Twee groepen in Almelo en omgeving, een groep in Nijverdal-Hellendoorn, een groep in Twenterand-Tubbergen en één in Rijssen.

In een Diabetes Zorggroep werken de huisarts en de praktijkondersteuner nauw samen met een diëtist, diabetesverpleegkundige, internist en oogarts. Onder regie van de huisarts worden voor elke diabetespatiënt duidelijke samenwerkingsafspraken gemaakt, zodat de diabeteszorg goed op elkaar is afgestemd. Voor de uitwisseling van de laatste stand van zaken per patiënt maken alle betrokken zorgverleners gebruik van een nieuw elektronisch patiëntendossier, waarin zij allen hun gegevens vastleggen. Vanaf de zomer zal ook de patiënt zelf toegang krijgen tot zijn eigen dossier, zodat hij ook zelf een actieve(re) rol kan spelen bij de zorg voor zijn diabetes.

Elektronisch patiëntendossier
De Diabetes Zorggroepen maken voor de onderlinge afstemming van de zorg gebruik van een nieuw samenwerkingsmodel en een bijpassend, ondersteunend elektronisch patiëntendossier (EPD). Dit EPD is ontwikkeld door twee bedrijven, Diagnosis4Health (D4H) voor de inhoud, organisatie en implementatie en VitalHealth voor de programmatuur. Het EPD wordt met behulp van trainingen en ondersteuning bij de eerste spreekuren door

D4H geïmplementeerd bij alle deelnemende huisartsen. D4H werkt al vier jaar in ruim 600 huisartspraktijken door het hele land aan de verbetering van de zorgkwaliteit voor diabetespatiënten.
[Zorgverzekeraars Nederland]

Risico op suikerziekte hoger door depressie

Een depressie vergroot het risico op diabetes type 2 (suikerziekte) aanzienlijk. Dat geldt vooral voor senioren die langdurig neerslachtig zijn, zo maken Amerikaanse wetenschappers bekend.

Neerslachtige senioren lopen een vergroot risico op diabetes.Wie kampt met een chronische depressie, loopt volgens de onderzoekers 60 procent meer kans om te maken te krijgen met diabetes. Ze baseren zich op een 10-jarige proef onder bijna 4700 volwassenen van 65 jaar of ouder. De problemen ontstaan door de veranderende levensstijl van mensen die zich steeds ongelukkiger gaan voelen.

Senioren met een depressie zorgen aanmerkelijk minder goed voor zichzelf, zeggen de wetenschappers. Door slechtere eetgewoontes en een ongezondere levensstijl neemt de kans op overgewicht toe, en daarmee ook het risico op diabetes. Artsen moeten daar rekening mee houden wanneer een depressieve 50-plusser zich meldt in hun praktijk, zeggen de onderzoekers.
[GezondheidsNet]

Toename welvaartsziekten zoals diabetes

Het aantal Nederlanders met chronische aandoeningen als diabetes mellitus (suikerziekte), hart- en vaatlijden en nierproblemen groeit momenteel zo explosief dat drie grote gezondheidsfondsen hiertegen in actie komen.

Nederland telt ruim anderhalf miljoen mensen die aan een of meer van deze ziekten lijden. Jaarlijks komen er 70.000 diabetespatiënten bij. Zo’n 150.000 mensen per jaar worden voor het eerst met hart- en vaatproblemen geconfronteerd. En één op de tien volwassen Nederlanders kampt met een vorm van nierschade.

De naaste toekomst ziet er in dit opzicht nog somberder uit, blijkt uit verschillende onderzoeken: bij honderdduizenden Nederlanders zullen ziekten als deze worden vastgesteld. “En dat moeten we zoveel mogelijk proberen tegen te gaan”, zeggen het Diabetesfonds, de Nederlandse Hartstichting en de Nierstichting.

Met een langlopende preventiecampagne gaan zij een uiterste poging doen alle Nederlanders erop te wijzen hoe risico’s verlaagd kunnen worden om ten prooi te vallen aan dergelijke ziekten. Aandoeningen met grote individuele en maatschappelijke consequenties, die niet alleen het gevolg zijn van een ongezonde leefstijl maar ook voortvloeien uit vergrijzing. Met een financiële injectie van 750.000 euro voor alleen al dit jaar wordt door de fondsen vooral geïnvesteerd in vroege opsporing van mensen met een verhoogd risico, alsook in onderzoek naar de ontwikkeling van effectieve methoden om in te grijpen bij een ophanden zijnde hart- of nierziekte of diabetes.

Uitstel
“Als iemand eenmaal diabetes, een hart- of nieraandoening heeft, dan is dat niet meer terug te draaien”, stellen woordvoerders van de genoemde gezondheidsfondsen. “Maar in veel gevallen gaat er een stadium aan vooraf, waarin sprake is van meetbare afwijkingen. In deze fase is het mogelijk om met gerichte maatregelen te zorgen voor uitstel of zelfs afstel van diabetes, hart- en/of nieraandoeningen.”
[Telegraaf]

Kijk op Diabetes-campagne wegens succes verlengd

De landelijke voorlichtingscampagne ‘Kijk op Diabetes’ wordt wegens succes met drie jaar verlengd. De campagne, die vorig jaar april startte, heeft veel mensen bewust gemaakt van het risico op diabetes. Ook de Turken, Marokkanen en Hindoestanen, die een
verhoogd risico hebben op het krijgen van diabetes, zijn goed bereikt.

Onderdeel van de campagne ‘Kijk op Diabetes’ is de Diabetes Risicotest. Een test waarmee mensen kunnen berekenen hoeveel kans zij hebben op het hebben, dan wel krijgen van diabetes. Deze test kunt u invullen op www.kijkopdiabetes.nl. Op die website vindt u ook meer informatie over de campagne. De campagne is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
[DNV]