Meer diabetes door meeroken

Zowel roken als meeroken spelen bij jongvolwassenen een rol in de ontwikkeling van glucose-intolerantie, een voorstadium van suikerziekte. Dit concluderen Amerikaanse onderzoekers na het Coronary artery risk development in young adults (CARDIA) onderzoek.

Het onderzoek begon in 1985 onder 4572 personen van 18 tot 30 jaar. Aan het begin van het onderzoek waren ze allen vrij van glucose-intolerantie. Ze werden vijftien jaar gevolgd. Van de deelnemers waren 1386 rokers, 621 ex-rokers, 1452 niet-rokers, maar wel meerokers, en 1113 personen die nooit gerookt hadden en ook niet aan rook werden blootgesteld.

Na vijftien jaar had 21,8% van de rokers glucose-intolerantie ontwikkeld, 17,2% van de meerokers, 14,4% van de ex-rokers en 11,5% van de niet-rokers. Ten opzichte van de niet-rokers hadden rokers 65% meer risico en meerokers hadden 35% meer risico om glucose-intolerantie te ontwikkelen. Voor ex-rokers werd geen verschil gevonden.
[Ortho]

Bezoek de diabetesbus

De Changing Diabetes Truck staat op woensdag 4 oktober 2006 bij het UMCG. In deze hypermoderne truck vindt u informatie over diabetes, diabeteszorg en de toekomst van diabetes. U kunt een diabetesrisicotest doen en uw bloedglucosewaarden laten meten. In de bus zijn ook een podotherapeut en pedicure aanwezig die een ‘quick scan’ van uw voet kunnen maken. Verder is het mogelijk om met prof. dr. B.H.R. Wolffenbuttel te spreken. Hij is internist-endocrinoloog in het UMCG en gespecialiseerd in diabetes.

Changing Diabetes World Tour
De Changing Diabetes Truck gaat een anderhalf jaar rondreizen. De reis is begonnen in Kopenhagen en eindigt in Kaapstad. De truck stopt bij parlementen, scholen, ziekenhuizen, apothekers, stadpleinen enzovoort en is voor iedereen toegankelijk. De Changing Diabetes Word Tour is een initiatief van Novo Nordisk. Dit is een farmaceutisch bedrijf op het gebied van diabeteszorg. Het doel van de wereldreis is het vergroten van het bewustzijn en de kennis van mensen ten aanzien van de problemen van de huidige diabetesepidemie.

Diabetes is een ongeneeslijke ziekte. Bij onvoldoende behandeling kan de ziekte leiden tot zeer ernstige complicaties en zelfs tot de dood. Diabetes komt op steeds jongere leeftijd voor. Wereldwijd zijn er tenminste 230 miljoen mensen met diabetes. Binnen twintig jaar zal dit aantal toenemen tot 350 miljoen.

Meer informatie over de Changing Diabetes Word Tour vindt u op de website van het UMCG.

Diabetes: voorkomen met of zonder pil?

Er is een nieuwe pil in de strijd tegen diabetes. 60 procent van de mensen met een grote kans op diabetes type 2 krijgt die ziekte niet door het slikken van de pil. Dat blijkt uit recent groot onderzoek. Nog niet duidelijk is of het effect van de pil blijvend is wanneer mensen de pil niet meer slikken. Duidelijk is dat een gezonde leefstijl effectief is in het voorkomen van diabetes type 2. Bovendien wijst het Voedingscentrum erop dat een gezonde leefstijl niet alleen diabetes kan voorkomen, maar ook veel andere ziekten en overgewicht. Gezonder eten en meer bewegen zijn de belangrijkste onderdelen van die gezonde leefstijl.

Diabetes mellitus, ook bekend als suikerziekte, is een chronische stofwisselingsaandoening waarbij het bloedglucosegehalte (bloedsuikergehalte) ontregeld is. Diabetes vergroot de kans op hart- en vaatziekten. Onder andere mensen met overgewicht hebben een hoog risico op diabetes. Doordat steeds meer mensen overgewicht hebben, komt diabetes steeds vaker en op jongere leeftijd voor. Ook de vergrijzing is een oorzaak voor het toenemend aantal gevallen van diabetes.

Medicaliseren
Rosiglitazon is niet de eerste pil die diabetes moet voorkomen. Wel blijkt uit de zogeheten DREAM-studie dat het effect van Rosiglitazon groter is dan alle eerdere pillen tegen diabetes. Naast lovende geluiden is er ook veel kritiek op de diabetespil. Veel gehoord is de klacht dat je gezonde mensen niet moet medicaliseren.

Gezonde leefstijl
Ook buiten de discussie van het medicaliseren zijn er bezwaren tegen de pil in te brengen. Zo is nog niet duidelijk of het effect van de pil blijvend is als mensen ophouden met het slikken ervan. Het Voedingscentrum vindt bovendien dat werken aan een gezonde leefstijl beter is om diabetes tegen te gaan. Niet alleen diabetes, maar ook bijvoorbeeld hart- en vaatziekten zijn ermee te voorkomen of uit te stellen. Daarnaast is het een goedkopere manier van preventie.
[Voedingscentrum]

Bij obesitas en diabetes 3x hogere sterftekans

Op de website van Medisch Contact staat dat patiënten met diabetes als gevolg van obesitas een driemaal hoger risico op vroegtijdig overlijden en acuut orgaanfalen hebben dan dikke mensen zonder diabetes. Dit zijn de uitkomsten van een Amerikaans onderzoek naar gegevens van 15.408 mensen. De uitkomsten zijn gepubliceerd in het tijdschrift Critical Care.

Obese mensen zonder diabetes lopen hetzelfde risico’s op vroegtijdig sterven of ernstige ziekten als mensen zonder overgewicht en diabetes, aldus de onderzoekers.

De Amerikanen bekeken de Body Mass Index-gegevens van 15.408 mensen tussen de 44 en 66 jaar. Hierbij werd ook gekeken naar de aanwezigheid van diabetes (type II of II), de ziektegeschiedenis en de mortaliteit binnen drie jaar. De onderzoekers betrokken hierbij het aantal patiënten die overleden waren aan ernstig orgaanfalen.

Amphia Gezondheidslezing over diabetes mellitus

In oktober start het Amphia Ziekenhuis weer met een nieuwe reeks gezondheidslezingen, waarmee op interactieve wijze een breed publiek geïnformeerd wordt over nieuwe ontwikkelingen in een bepaald vakgebied. De eerste lezing is op dinsdag 10 oktober en gaat over diabetes bij volwassenen. De lezing begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Om 19.30 uur gaat de zaal van het Kenniscentrum aan de Molengracht open.

Diabetes mellitus, ofwel suikerziekte bij volwassenen, is een chronische stofwisselingsziekte. Er gaat iets mis in het lichaam met de verwerking van suikers en vaak ook met de vetstofwisseling. Van zo’n 500.000 mensen in Nederland is bekend dat ze diabetes hebben. Hoe eerder de ziekte wordt ontdekt hoe beter, want snelle behandeling is essentieel. Huisarts G. Eisma gaat tijdens de lezing in op het voorkomen van diabetes en op de rol van de huisarts bij diabetes. Dr. C. van Guldener, internist, vertelt over de verschillende vormen van diabetes, (nieuwe) behandelmethoden en de mogelijke risico’s op lange termijn. Diabetesverpleegkundige E. Martens spreekt over de leefstijl die voor een diabetespatiënt erg belangrijk is. Voor de lezing en na afloop is er een informatiemarkt met de Diabetes Vereniging Nederland en het Diabetes Fonds.

Aanmelden voor de Amphia Gezondheidslezing kan via de website www.amphia.nl of telefonisch via 0162 327700.
[Zorgkrant]

Diabetesmedicijn krijgt veel kritiek

Vorige week publiceerden zowel The Lancet als The New England Journal of Medicine op hun websites de uitkomsten van trials met twee medicijnen voor patienten met een verhoogde kans op het krijgen van diabetes type II.

In The Lancet rapporteerde het team van de zogeheten DREAM-trial Diabetes Reduction Assessment with ramipril and rosiglitazone Medication de effecten van het geneesmiddel rosiglitazon (Avandia) op de incidentie van diabetes type II bij mensen (N=5269) met een verhoogd risico daarop – zij hadden een verlaagde glucosetolerantie. De helft van de groep kreeg een placebo, de anderen gedurende een periode van drie jaar dagelijks 8 mg rosiglitazon. Deze interventie reduceerde de incidentie van diabetes.

De auteurs rekenen voor dat op elke 1000 mensen die gedurende drie jaar rosiglitazon krijgen, ongeveer 144 gevallen van diabetes worden voorkomen. Ook de mortaliteit vermindert. Maar het middel had geen noemenswaardig effect op cardiovasculaire maten. Zoals vaker gerapporteerd in onderzoek met medicatie van het type waartoe rosiglitazon behoort (een thiazolinedion-preparaat), constateerden de onderzoekers ook nu vasculaire en renale effecten (die ook de geringe bloeddrukverlaging kunnen verklaren) die in enkele gevallen leidden tot niet-fataal congestief hartfalen.

Tegelijkertijd verschenen in NEJM van de hand van hetzelfde team de resultaten van een trial met de ACE-remmer ramipril. Uit eerdere studies is gebleken dat middelen die aangrijpen op het renine-angiotensinesysteem bij mensen met hypertensie of cardiovasculaire ziekten het risico op diabetes verminderen. Ramipril blijkt die werking echter niet te hebben. Gedurende een periode van drie jaar leidt gebruik ervan niet tot een significante reductie van de incidentie van diabetes of overlijden onder pati?nten met glucose-intolerantie.

Ofschoon de DREAM-trials naar behoren zijn uitgevoerd, is de kritiek in zowel The Lancet als NEJM op beide studies niet mals. Zo betogen Jaakko Tuomilehto en Nicholas Wareham in The Lancet dat niets vaststaat over de duurzaamheid van de werking van rosiglitazon. Is glucoseverlaging wel hetzelfde als diabetespreventie, vragen beide commentatoren zich af. Terwijl inmiddels uit grootscheeps Fins onderzoek blijkt dat leefstijlinterventies, mits patienten uiteraard therapietrouw zijn, wel duurzaam effectief zijn. Die vorm van “behandeling” is daarom te verkiezen boven het dure rosiglitazon, dat Tuomilehto en Wareham niet geschikt achten voor mensen met glucose-intolerantie, maar met een laag cardiovasculair risico. En patienten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten dan? Die zullen de baten moeten afwegen tegen het verhoogde risico op hartfalen dat het gebruik van rosiglitazon met zich meebrengt.
Nu nog even opletten of de producent van het middel de fraaie trialresultaten toch niet gaat uitventen zonder dat venijnige commentaar.
[Medisch Contact]

Nederlandse methoden diabeteseducatie geïnventariseerd

In opdracht van ZonMw heeft het nationaal gezondheidsinstituut NIGZ de bestaande methoden op het gebied van diabeteseducatie op een rij gezet en beoordeeld. Het rapport ‘Diabeteseducatie in Nederland. State of the art van methoden & materialen’ biedt zorgverleners voorbeelden van goede diabeteseducatie en praktische tips voor de uitvoering van diabeteseducatie. Tevens biedt het inzicht in de Nederlandse situatie van diabeteseducatie.

Het aanbod van methoden van diabeteseducatie in Nederland is groot en gevarieerd. Veel methoden maken gebruik van sport en bewegen. Een beperkt aantal methoden gaat in op de diverse aspecten van diabeteseducatie, zoals fysieke training, empowerment, leefstijlaanpassing en psychosociale begeleiding. In ongeveer de helft van de methoden wordt rekening gehouden met allochtonen.

Onderbouwd en eenduidig kwaliteitsoordeel
Bijna alle methoden rapporteren positieve effecten, maar de kwaliteit van het evaluatieonderzoek waarmee effecten worden gemeten, is over het algemeen genomen laag. Er is nog geen eenduidig instrument voor het meten van de kwaliteit van diabeteseducatie. Om toch een onderbouwd en eenduidig kwaliteitsoordeel te kunnen geven, zijn de methoden voor diabeteseducatie beoordeeld op drie manieren. Ten eerste is gekeken naar de gevonden effecten en de kwaliteit van het evaluatieonderzoek. Ten tweede zijn methoden beoordeeld aan de hand van de Preffi. Daarmee is bepaald in hoeverre de methoden zijn opgebouwd volgens de uitgangspunten van gezondheidsbevordering en gedragsverandering. Ten derde is nagegaan in hoeverre de methoden voldoen aan het Advies Educatie van de Nederlandse Diabetes Federatie.

Deze beoordelingen leiden tot een aanbeveling van te gebruiken methoden. De volgende methoden scoren goed: DIEP (Diabetes Interactief Educatie Programma), MIEP (Multidisciplinair Intensief Educatie Programma), Motivational Interviewing, Telebegeleiding Diabetes en het Preventieprogramma Diabetes. In het rapport wordt tevens een beknopt overzicht gegeven van de internationale literatuur over effectieve elementen van diabeteseducatie.
[NIGZ]

Slaapgebrek mogelijk veroorzaker diabetes

Af en toe een nachtje doorhalen kan weinig kwaad. Maar consequent te weinig slapen kan grote gevolgen hebben, zeggen Amerikaanse onderzoekers. Ze relateren ouderdomsdiabetes aan slaapgebrek.

Tot nu toe is het verband alleen gevonden bij Afro-Amerikanen. De wetenschappers keken naar het aantal uren nachtrust van een diabetespatiënt. Veruit de meesten sloten de ogen voor maximaal zes uur per nacht. Slechts een enkeling haalde acht uur of meer.

De lichamen van de nachtbrakers bleken slecht in staat de suikerhuishouding op orde te houden. De onderzoekers hebben geprobeerd om zoveel mogelijk andere oorzaken van ouderdomsdiabetes – zoals overgewicht – uit te sluiten. Ze zijn er dan ook zeker van dat er een verband tussen slaapgebrek en diabetes bestaat.